BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ

Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените нормативни изисквания към строежите, състояща се в следното......
Прочети още...


СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Строителния надзор се упражнява в следния задължителен обхват: проверка законността на заварените строежи в парцела, законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежите съобразно одобрените проекти......
Прочети още...


КОНСУЛТАЦИИ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО


Предлагаме консултации относно: проектирането – предпроектна и проектна фаза, прилагането на ЗУТ във връзка със строителството, спазване на правилата за пожарна и аварийна безопасност.......
Прочети още...


ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЕКТИ БЕЗ АКТ 16

Окомплектоване на документи за обекти, които нямат акт образец 16, включва: Оценяваме възможността за узаконяване на строежа включително подробен оглед и опис на наличната и отсъстваща строителна документация,
извършваме консултации с ДНСК, РДНСК или общинската администрация относно възможностите за узаконяване на строежи, ........
Прочети още...