BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР


Строителния надзор се упражнява в следния задължителен обхват:

- проверка законността на заварените строежи в парцела

- законосъобразно започване на строежа

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството

- изпълнение на строежите съобразно одобрените проекти

- контрол по спазване на условията за безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството

- опазване на околната среда по време на изпълнението на строежа

- качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството

- правилно изпълнение на строително – мнотажни работи

- Отговаря за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежи на територията на Република България и за минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- Осигурява въвеждането на готовия строеж в експлоатация;

- Представлява възложителя по време на строителството, ако е упълномощен за това.

- изготвяне на технически паспорт на сградата