BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
Фирмата е упражнила надзор в проектирането и строителството на хидротехнически съоръжения, пътно строителство, улици и велоалеи в населените места, противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения на реки, пречиствателни станции, топлопроводи, телекомуникационни мрежи и съоръжения,електрически мрежи - високо и ниско напрежение, трафопостове, фотоволтаични централи, водопроводи и канализации.
Име на обекта: „КАБЕЛНА МРЕЖА ЗА ОПТИЧНО СВЪРЗВАНЕ НА ТД „ПРИМОРИЕ” - ГР. БУРГАС КЪМ МРЕЖАТА НА „КОМНЕТ” ООД”
Адрес на обекта: ЦГЧ - гр. Бургас
РЗП на обекта:
Име на обекта: Външно електрозахранване на складова база "Деметра"
Адрес на обекта: местност "Чатал тепе", с. Равда, Община Несебър
РЗП на обекта:
Име на обекта: Външни ВиК връзки
Адрес на обекта: местност "Кокалу", Община Несебър
РЗП на обекта:
Име на обекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИТОВО – ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ И НА ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР И МБАЛ
Адрес на обекта: к-с "Зорница", гр. Бургас
РЗП на обекта:
Име на обекта: Външен водопровод ПЕВП ф 110х6.6
Адрес на обекта: местност "Сулу дере", кв. "Меден рудник", гр. Бургас
РЗП на обекта: дължина на трасето 575 м
Име на обекта: Уличен водопровод РЕ ф 110х6.6
Адрес на обекта: по ул. "Ангел Димитров" и ул. "Сарафово", кв. "Сарафово", гр. Бургас
РЗП на обекта:
Име на обекта: БКТП 20/0,4 KV, 2X800 KVA”, „ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ 20 KV”, „ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ 0,4 KV
Адрес на обекта: к.к. "Слънчев бряг - запад"
РЗП на обекта:
Име на обекта: БКТП тип 1х800 kVA, Кабели 20 kV
Адрес на обекта: местност "Хаджитарла", кв. "Лозово", гр. Бургас
РЗП на обекта:
Име на обекта: Пречиствателна станция за отпадни води ПСОВ „Обзор - Бяла”
Адрес на обекта: гр. Обзор
РЗП на обекта:
Страници 1