BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
РАБОТЕН ЕКИП

       
Дружеството разполага с екип съгласно Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на  строителен надзор, включващ - Архитекти, Инженери по специалности: Строителни конструкции, Електроинсталации, ВиК, Топлотехника (Отопление, вентилация и климатизация), Пътно и транспортно строителство, Геодезия, ПБЗ, Транспортно-комуникационна, Технолози по части Машинна, както и със специалисти по Информационни технологии – телекомуникации, програмно и техническо осигуряване, локални и глобални мрежи, структурно окабеляване, инженер по разпределителни мрежи за радио и телевизионни сигнали, Санитарно – хигиенен лекар, Специалист по пожарна и аварийна безопасност, Юристи в областта на строителството.

СПИСЪК

на екипа от правоспособните физически лица към 11.12.2009г., от различните
специалности, назначени по трудов или граждански договор, в "ЕВТИМОВ КОНСУЛТ" ЕООД.