BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЕКТИ БЕЗ АКТ 16


Окомплектоване на документи за обекти, които нямат акт образец 16, включва:

- Оценяваме възможността за узаконяване на строежа включително подробен оглед и опис на наличната и отсъстваща строителна документация.
- Извършваме консултации с ДНСК, РДНСК или общинската администрация относно възможностите за узаконяване на строежи.
- Изготвяме всички необходими документи и съгласувания и подготвяме строителната документация за узаконяване.
- Изготвяме окончателен доклад до ДНСК, РДНСК или общините.
- Осъществяваме необходимите контакти за съставяне акт обр. 16.
- Подпомагаме дейността на приемателната комисия за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.